top of page

קהילת משקיעות

קהילת הנשים שלנו הינה קהילה מפרגנת ותומכת שמעניקה ביטחון לחברותיה להשקיע בעצמאות, ומעודדת שיח פתוח בנושאים כלכליים.

חזון הקהילה הוא לקדם חשיבה ביקורתית ועצמאית, לצד למידה מתמדת בהתאם למתרחש בסביבה המאקרו כלכלית בעולם, בדגש על השקעות בשוק ההון.

מתנדבות

מיזם משקיעות מושתת על מתנדבות בוגרות הקורסים, שלוקחות חלק בכל תחומי המיזם החל מניהולו דרך הנחיית הקורסים.

מתייעצות

קהילת משקיעות מאפשרת שיח בנושאים כלכליים במגוון פלטפורמות. אנחנו מאמינות שהתייעצות נותנת קרקע טובה להמשיך להשקיע.

נפגשות

חברות הקהילה שלנו מוזמנות למפגשים פרונטליים ומקוונים בנושאים רבים בהן ילמדו כלים חדשים ותסוקר אקטואליה פיננסית.

shadows
woman on the phone
woman on the phone
coin
coin
arrow

מפגשים קודמים של קהילת הבוגרות

arrow
woman with a coin
  • LinkedinLogo
  • InstagramLogo
  • FacebookLogo

© 2023 Shani Gurevich

״מאחורי כל אישה משקיעה, עומדת עוד אישה, ועוד אישה, ועוד אישה... ״

woman pointing up
bottom of page